Proces watererfgoed

Regieaanwijzingen

Procesmatig

  1. Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot een keurmerk Watererfgoed om de specifieke watergerelateerde kenmerken van Onderdendam en omgeving beter te beschermen en te versterken. En streef daarbij naar een drieslag waarbij water, omringend landschap en bebouwing  integraal als een unieke drie- eenheid- in- onderling- cultuurhistorisch verband dienen te worden  beschermd en daarom dit keurmerk horen te krijgen. 

  2. Houd de beschermende strekking van het bestemmingsplan en de welstandsnota in takt en zorg voor een adequate handhaving.

  3. Ontwikkel nieuwe instrumenten om de karakteristieken te behouden en te versterken zoals een landschapsontwikkelingsplan met expliciete uitspraken over de inrichting van oevers en (boom)beplanting. Een ander instrument is een handboek openbare ruimte met kaders voor de inrichting van de wegen, jaagpaden, kades enzovoorts in het dorp.

  4. Betrek dorpsbewoners bij ruimtelijke ingrepen die het aanzien van het landschap rond Onderdendam en/of het dorp aanzienlijk wijzigen vroegtijdig in het planproces.

  5. Zorg ervoor dat ruimtelijke ingrepen passen bij de verschillende schaalniveaus die voor de betreffende opgave relevant zijn zoals het ensemble, de straat, de buurt, het dorp en/of het landschap.

Het dorp en het landschap kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit en samenhang waarin het water een centrale rol speelt. Het watersysteem is het resultaat van een proces van duizenden jaren waarin de mens, aanvankelijk gebruik makend van natuurlijke waterlopen, stapsgewijs een geavanceerd watersysteem heeft aangelegd, aangepast en verbeterd met behulp van nieuwe technieken om wateroverlast als gevolg van natuurlijke processen en/of menselijk handelen het hoofd te bieden en het gebied te ontginnen en te blijven gebruiken.